รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2564

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปี 2564 

และผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา