ประชาสัมพันธ์ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565

เทศบาลหนองลาน ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ ณ เทศบาลตำบลหนองลาน 

ตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่าน QR code ด้านล่างนี้

หรือช่องทางตาม ลิงค์ >>>  https://itas.nacc.go.th/go/eit/3g2bqp

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองลานต่อไป 

heart ทุกความเห็นของท่าน คือการพัฒนาของเรา heart