คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พิมพ์

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองลาน

เอกสารประกอบยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • บัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ(ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)
 • บัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
 • กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
 • สำเนา ใบ รง.4
 • กรณีเจ้าของกิจการไม่สามารถมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ให้ผู้รับมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ มอบ และผู้รับมอบอำนาจมาแสดง
 • ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ (กรณีขอต่อใบอนุญาต)
 • อื่น ๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี

ขั้นตอนการขอรับอนุญาต

 • ยื่นคำร้องพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับใบอนุญาตที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองลาน
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขออกตรวจสอบขอออกตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
 • พนักงานสาธารณสุขเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกใบอนุญาต
 • เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต

ระยะเวลาที่ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาต

 • ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน ก่อนเปิดดำเนินการ
 • ในกรณีขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
 • ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้ง ให้มาชำระค่าธรรมเนียมประจำปีภายใน 15 วัน ก่อนวันที่ได้รับหนังสือรองแจ้ง ให้ปีถัดไปทุกปี  
 • การต่อใบอนุญาตประจำปี ต้องมายื่นคำร้องภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ