เปิดรับลงทะเบียนจองรับวัคซีนซิโนฟาร์ม

พิมพ์
เทศบาลตำบลหนองลาน เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"???? เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)... ผู้สนใจสามารถนำบัตรประชาชนมาขอลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาน ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564 ในเวลาราชการ ...โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้...
1) เป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลหนองลาน
2) อายุ 18 ปีขึ้นไป
3) ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดจากหน่วยงานใดๆ
... เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน.. เทศบาลฯ จะลงพื้นที่เพื่อรับลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ (17 มิ.ย.64) ระหว่างเวลา 13.00 - 15.30 น. ดังนี้
-จุดที่ 1 วัดจันทร์ลาดสุขสุวรรณ์ สำหรับประชาชนหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7
-จุดที่ 2 วัดหนองลาน สำหรับประชาชนหมู่ที่ 1, 3 และหมู่ที่ 5
-จุดที่ 3 วัดหนองไม้แก่น สำหรับประชาชนหมู่ที่ 2, 6 และหมู่ที่ 8
****ขอให้ทุกท่านนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนด้วย ....
.... และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน "หนองลานพร้อม" ตามลิ้งค์นี้ได้เช่นกัน... https://forms.gle/Ssb1fQUro9g4Lh9o7
alt