การขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2565

พิมพ์

enlightenedประชาสัมพันธ์enlightened

#การเปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

⇒ปีงบประมาณ2565

alt

♦เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย

1. สำเนาประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ลงทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร(กรุงไทย/ธกส./ออมสิน) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้านเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง/คนในครอบครัว) ถ้ามี

7. หนังสือรับรองเงินเดือนใบรับรองเงินเดือน(ของทุกคนที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท หรือผู้มีรายได้ประจำ) ถ้ามี

**ติดต่อลงทะเบียนได้ ณ เทศบาลตำบลหนองลาน โทรศัพท์ 034-510612