ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ

พิมพ์

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ