ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พิมพ์

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น